คำสั่งตำรวจภูธรภาค 1

ที่ 474/2540

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคาประกันตัวผู้ต้องหา

       ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 239 บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและจะเรียกหลักประกันเกินควรแก่กรณีมิได้ ประกอบกับเนื่องจากคำสั่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ที่ 310/2532 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2532 กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาประกันตัวผู้ต้องหา ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมานั้น ขณะนี้ไม่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้เนื่องจากในความผิดบางประเภทอัตราโทษได้มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนดำเนินคดีและเสียหายต่อทางราชการ

      ฉะนั้น เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคาประกันตัวผู้ต้องหาเหมาะสมสอดคล้องกับความผิดและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้กำหนด ราคาประกันตัวผู้ต้องหาและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

      1. ประเภทความผิดที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต กำหนดราคาประกัน ประมาณ 400,000 บาทขึ้นไป

      2. ประเภทความผิดที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษจำคุกต่ำกว่าอัตราโทษตามข้อ 1 กำหนดราคาประกันโดยถือเอาจำนวนปีตามอัตราโทษอย่างสูงเป็นเกณฑ์ คำนวณเป็นเงิน ปีละ 20,000 บาท

      3. ประเภทความผิดที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษต่ำกว่า 1 ปีลงมา กำหนดราคาประกัน โดยถือเอาเอาจำนวนเดือนตามอัตราโทษอย่างสูงเป็นเกณฑ์ คำนวณเป็นเงิน เดือนละ 2,000 บาท

      4. ประเภทความผิดที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษปรับสถานเดียว กำหนดราคาประกันเท่าจำนวนเงินค่าปรับตามอัตราโทษอย่างสูง

      5. ประเภทความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่าความผิดลหุโทษ แต่ต่ำกว่าอัตราโทษตามข้อ 3 และความผิดที่พนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ เช่น พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 163 แม้ความผิดนั้น กฎหมายจะกำหนดอัตราโทษสูงกว่าความผิดลหุโทษให้กำหนดราคาประกัน 5,000 บาท

      6. การกำหนดราคาประกันตัวผู้ต้องหาในคดีแต่ละประเภท ให้ถือปฏิบัติตามบัญชีกำหนดราคาประกันตังผู้ต้องหาของกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 ประกอบคำสั่งนี้

       7. ความผิดอื่น ๆ นอกจากความผิดตามข้อ 6 ซึ่งมิได้กำหนดราคาประกันตัวผู้ต้องหาไว้ หรือความผิดที่กำหนดราคาประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้ว ตามข้อ 6 แต่มีกรณีต้องให้รับโทษหนักขึ้น เป็นเหตุให้ราคาประกันต่ำไป ก็ให้นำมาตรา 108 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 – 6 มาประกอบการพิจารณากำหนดราคาประกันโดยอนุโลม

       8. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาประกันดังกล่าวแล้วข้างต้นนั้น เป็นเพียงแนวทางทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้ให้สอดคล้องกับการกำหนดราคาประกันตัวผู้ต้องหาของศาลเท่านั้น แต่ถ้าหากมีเหตุพิเศษหรือเหตุสมควรประการอื่น ๆ เช่น คดีมีจำนวนทุนทรัพย์สูง มากหรือน้อยมากหรือเป็นคดีที่กระทบต่อเศรษฐกิจหรือคดีที่มี ลักษณะอย่างอื่น ที่สมควรจะเรียกหลักประกัณฑ์สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด ก็อาจจะใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบกำหนดราคาประกันให้สูงหรือต่ำกว่านี้ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108(2) และ (3)

       9. สำหรับสิทธิในการขอประกันตัวของผู้ต้องหา หลักทรัพย์ที่ใช้ประกัน หลักฐานที่ใช้ในการยื่นประกันตัว ขั้นตอนในการยื่นประกัน อำนาจในการสั่งสัญญาประกัน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา ฉบับที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2537, ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 7 เรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว, คำสั่ง กรมตำรวจ ที่ 622/2536 ลงวันที่ 15 เมษายน 2536 เรื่องการใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว, คำสั่ง กรมตำรวจ ที่ 572/2538 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2538 เรื่องอำนวยความยุติธรรมในการสอบสวนคดีอาญา และบันทึกกรมตำรวจ ที่ 0503.6/11999 ลงวันที่ 9 กันยายน 2539 เรื่อง กำชับและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการปล่อยชั่วคราวโดยเคร่งครัด.

 

บัญชีกำหนดราคาประกันตัวผู้ต้องหา ของ ตำรวจภูธรภาค 1

ประกอบคำสั่ง ภ.1 ที่ 474/2540 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2540

ประเภทคดี

  • เงินสด(…บาทขึ้นไป)
  • หลักทรัพย์ธนาคาร

ราคาประเมินที่ดิน

1.

ประมวลกฎหมายอาญา

-

2 เท่าของจำนวน

-

1.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

100,000

“

-

1.2 ให้สินบนเจ้าพนักงาน

100,000

“

-

1.3 แจ้งความเท็จ

60,000

“

-

1.4 ฟ้องเท็จ

50,000

“

-

1.5 เบิกความเท็จ

50,000

“

-

1.6 วางเพลิง

300,000

“

-

- ประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้

150,000

“

-

1.7 ทำลายเอกสาร

80,000

“

-

1.8 ปลอมแปลงเอกสาร

-

-

-

- ปลอมเอกสารธรรมดาหรือปลอมเอกสาร

-

-

-

สิทธิหรือเอกสารราชการ

100,000

“

-

- เอกสารสิทธิซึ่งเป็นเอกสารราชการ

200,000

“

-

- ชาวต่างประเทศปลอมแปลงเอกสาร

250,000

“

-

1.9 ข่มขืนหรือโทรมหญิง

-

-

-

- ข่มขืน

150,000

“

-

- โทรมหญิง

200,000

“

-

1.10 อนาจาร

100,000

“

-

1.11 ธุระจัดหาหญิง

200,000

“

-

1.12 พรากผู้เยาว์

30,000-150,000

“

-

1.13 ฆ่าผู้อื่น

400,000

“

-

1.14 พยายามฆ่า

200,000

“

-

1.15 ประมาททำให้คนตาย

100,000

“

-

- ขับรถส่วนบุคคล

60,000-150,000

“

-

- ขับรถรับจ้างชน

100,000-150,000

“

-

1.16 ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส

80,000-100,000

“

-

1.17ลักทรัพย์

30,000-150,000

“

-

1.18 วิ่งราวทรัพย์

120,000

2 เท่าของจำนวน

-

1.19 ชิงทรัพย์

200,000

“

-

1.20 หมิ่นประมาท

100,000

“

-

1.21 หน่วงเหนี่ยวกักขัง

150,000

“

-

1.22 ขัดขวางการจับกุม

50,000

“

-

1.23 ปล้นทรัพย์

300,000

“

-

1.24 ฉ้อโกง(ประชาชน)

200,000

“

-

1.25 รีดเอาทรัพย์

10,000-100,000

“

-

1.26 กรรโชกทรัพย์

80,000

“

-

1.27 ยักยอกทรัพย์

80,000

“

-

- เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์

200,000

“

-

1.28 รับของโจร

80,000

“

-

1.29 ทำให้เสียทรัพย์

80,000

“

-

1.30 บุกรุก

80,000

“

-

1.31 พยานขัดหมายศาล

6,000

“

-

1.32 ซ่องโจร

10,000

“

2.

ความผิดตาม พ.ร.บ.ต่าง ๆ

-

-

-

พ.ร.บ.เช็ค

ตีราคาประกัน ตามมาตรา

-

-

-

6 แห่ง พ.ร.บ. เช็ค

-

-

-

พ.ศ.2534

-

-

พ.ร.บ.ยาเสพติด

-

2 เท่าของจำนวน

-

มีกัญชา,กระท่อมไว้ในครอบครอง ไม่เกิน20 กรัม

-

-

-

- คนไทย

10,000-50,000

“

-

- ชาวต่างประเทศ

10,000-100,000

“

-

จำหน่ายกัญชา

20,000-150,000

“

-

มีเฮโรอีน,มอร์ฟีน,ฝิ่นไว้ในครองครอง เล็กน้อย

-

-

-

ไม่เกิน 1 กรัม

-

-

-

- คนไทย

100,000

2 เท่าของจำนวน

 

- ชาวต่างประเทศ

250,000

“

 

มีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง 1-10 กรัม

   
 

- คนไทย

200,000

“

 

- ชาวต่างประเทศ

250,000

“

 

จำหน่ายเฮโรอีน ไม่เกิน 5 กรัม

500,000

“

 

จำหน่ายเฮโรอีน เกิน 5 กรัมขึ้นไป

700,000

“

 

ครอบครองยาบ้า

   
 

- 1-5 เม็ด

80,000

“

 

- 6-20 เม็ด

150,000

“

 

- 21-50 เม็ด

200,000

“

 

มีในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย

   
 

- 1-5 เม็ด

200,000

“

 

- 6-20 เม็ด

300,000

“

 

- 21-50 เม็ด

400,000

“

 

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

   
 

- ครอบครอง

100,000

“

 

- จำหน่าย

200,000

“

 

พ.ร.บ.อาวุธปืน

   
 

- ปืนไม่มีทะเทียนไว้ในครอบครอง

10,000-120,000

“

 

- ปืนมีทะเบียนไว้ในครอบครอง

6,000-80,000

“

 

- มีเครื่องกระสุนปืน

10,000-100,000

“

 

- อาวุธสงคราม,วัตถุระเบิด

160,000

“

 

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

50,000

“

 

พ.ร.บ.ศุลกากร

150,000

“

 

พ.ร.บ.แร่

200,000

“

 

พ.ร.บ.ยา

50,000

“

-

พ.ร.บ.ยาสูบ

50,000

2 เท่าของจำนวน

-

พ.ร.บ.โรงงาน

50,000

“

-

พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม

50,000

“

-

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

120,000

“

-

- ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการออกแบบ

-

-

-

ก่อสร้าง

120,000

“

-

พ.ร.บ.คนต่างด้าว

40,000

“

-

พ.ร.บ.ป่าไม้

100,000

“

-

พ.ร.บ.การพนัน

5,000

“