<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ


พันธะสัญญาการให้การบริการประชาชน

 เงื่อนไขทั่วไป

  >>> ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือระเบียบในเรื่องนั้นๆ
  >>> ประชาชนผู้มาใช้บริการ ได้ยื่นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
  >>> ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติโดยฉับพลัน หรือมีผู้ใช้บริการจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

 1. การเยี่ยมผู้ต้องหา
 2. การแจ้งเอกสารหาย
 3. การเปรียบเทียบปรับตามใบสั่ง
 4. ขอสำเนาบันทึกประจำวันคดี
 5. การแจ้งความร้องทุกข์
 6. การขอถอนคำร้องทุกข์
 7. การแจ้งความคนหาย
 8. การขอประกันตัวผู้ต้องหา
 9. การขอถอนหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา
 10. การตรวจสภาพรถ (คดีจราจร)
 1. การคืนรถในคดีจราจร
 2. การคืนรถกรณียึดไว้เพื่อตรวจสอบหลักฐาน
 3. การคืนของกลางกรณีศาลสั่งคืนและพนักงานอัยการมีหนังสือแจ้งให้จัดการเกี่ยวกับของกลาง
 4. การคืนรถกรณียืดไว้เพื่อตรวจพิสูจน์หลักฐาน
 5. การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั่วไป
 6. การขออำนวยความสะดวกการจราจร กรณีต้องออกคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร
 7. ขอตรวจสอบประวัติสมัครงานหรือเข้าศึกษาต่อ